Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B9. Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor för LOD

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.49

Kommunen har påbörjat ett systematiskt uppströmsarbete för en långsiktigt hållbar och trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse.

Fokus är på hårdgjorda kommunala ytor som gator, kommunala parkeringar och tak till kommunala byggnader och även kommunala allmännyttiga bostadsbolag. När det finns möjlighet och det är ekonomiskt rimligt, exempelvis i samband med att andra arbeten genomförs, ska riktlinjerna för dagvattenhantering inom kvartersmark, allmän platsmark och parkeringsytor tillämpas.

Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
  • Stockholm Parkering
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-04-07