Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B2. Större vägar och parkeringar

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.42

Trafik är en av de största bidragande källorna till föroreningar i dagvatten. Ett ämne som särskilt kan kopplas till trafiken är koppar som sprids genom slitage av bromsbelägg samt antracen vid ofullständig förbränning.

Målet är att dagvatten från större parkeringar och vägar inom tillrinningsområdet fördröjs och renas före avledning. Tillsyn bör riktas mot större kommunala och statliga vägar samt större parkeringar. Miljöförvaltningen i Stockholms stad planerar ett projekt där trafikkontoret bidrar med information om vilka av de mest högtrafikerade kommunala vägarna som har dagvattenrening. I ett första skede gäller det vägar med en årsmedeldygnstrafik på mer än 30 000 fordon.

Väghållaren kan behöva föreläggas att utreda dagvattenpåverkan och genomföra reningsåtgärder vid vägsträckor de ansvarar för. I samband med tillsynsärenden bör både verksamhetsutövare, markägare och eventuella arrendatorer informeras om tillsynen resulterar i att åtgärder behöver vidtas.

Följande vägar med en årsmedelstrafik på mer än 10 000 fordon/dygn bör prioriteras:

  • Södertäljevägen
  • Väg 75 Södra länken
  • Årstabergsvägen
  • E4/E20 Essingeleden
  • Johanneshovsbron
  • Åbyvägen
  • Huddingevägen

Följande större parkeringsytor inom avrinningsområdet bör prioriteras:

  • Årsta partihallar
  • Västberga industriområde
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-07