Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B6 Förebygga förorening av dagvattnet

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.46

För att motverka förorening av dagvattnet på längre sikt krävs ett förebyggande arbete.

Det kan exempelvis vara att ändra rutiner vid gatusopning, städning, skötsel av gräs- och ängsytor och rensning av dagvattenbrunnar. Dessutom bör man vid byte av belysningsstolpar, räcken och tak välja bort exempelvis förzinkade material och därigenom minska risken för spridning av föroreningar via dagvattnet.

I Stockholms stads kemikalieplan finns riktlinjer för material som innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25. Exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella användningen ska alltid bedömas. Material som kommer i kontakt med vatten bör uppnå nivån ”rekommenderas” enligt innehålls- och livscykelkriterier (totalbedömning) i Byggvarubedömningen.

Det pågår ett arbete för att förbättra driften inom Årsta Partihallar och Västberga industriområde där det förekommer problem med nedskräpning och illegal dumpning av avfall. En viktig del är att undersöka möjligheterna att samordna städningen mellan aktörer som ansvarar för gatumark, parkmark, spårområde och arrenderad mark. Åtgärder utöver städning som behövs är iordningställande av parkeringsplatser för långtradarchaufförer med papperskorgar och toaletter, borttagande av exportcontainrar som olovligen ställs upp, städkrav på företagen, uppsättning av övervakningskameror, avspärrningar och skyltar. För att komma vidare behövs det fortsatta diskussioner.

Ansvarig organisation
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
  • Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Södermalms stadsdelsförvaltning
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-04-07