Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B7. Undersöka/åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.47

I ledningsnät föreligger en risk för ett överläckage av spillvatten till dagvattenledningar.

Detta kan bland annat bero på felanslutningar, överläckage via trasiga spill- och dagvattenledningar eller okända driftproblem i ledningsnätet, men det kan också finnas naturliga förklaringar till påverkan förutom överläckage, som exempelvis förekomst av djurspillning. Om spillvatten når dagvattensystemet finns en stor risk att spillvattnet leds orenat ut i ett vattenområde. En enda felkoppling kan motsvara ett utsläpp av åtskilliga kilon fosfor och andra miljöstörande ämnen på årsbasis.

Stockholm Vatten och Avfall utför en screening av alla allmänna dagvattensystem nära respektive utlopp i Årstaviken för att kunna bedöma eventuell påverkan från utläckage av spillvatten via dagvatten. Metoden som främst används är att undersöka förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. Eventuella indikationer på spillvattenpåverkan följs upp och utredningar initieras löpande i syfte att identifiera orsakerna till påverkan. Hur fort felen kan åtgärdas beror på orsak och omfattning.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-04-07