Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årstaviken, fördjupad undersökning av vattenkvalitet

Åtgärd TEMA.3.1.18.4.7

Sedan länge finns önskemål om ett strandbad i Årstaviken vid Tantolunden. På grund av tidvis förhöjda bakteriehalter i Årstavikens vatten, har detta hittills bedömts som olämpligt. Det är känt sedan länge att bräddningar från spillvattennätet förekommer i området, men samtidigt har man inte funnit något entydigt samband mellan dessa bräddningar och den dåliga (bakteriologiskt) vattenkvaliteten i recipienten.

Stockholm Vatten har erhållit medel från Miljömiljarden för att utreda orsakerna till de förhöjda bakteriehalterna. Undersökningen omfattar provtagningar i både Årstaviken och dess dagvattentillflöden, och är utsträckt i tiden för att täcka in olika temperatur- och nederbördsförhållanden.

Resultat

Vid omfattande provtagningar 2005 och 2006 identifierades ett antal områden med högre grad av bakteriologisk förorening. Från det mest förorenade området vid Hornstulls Strand skedde spårande undersökningar uppströms i dagvattensystemet. I Hornstullsområdet fann man så småningom läckande spillvattenrör och andra felaktigheter. Det utläckande, orenade
avloppsvattnet, hamnade så småningom i Årstaviken via dagvattennätet. Se länk nedtill för att läsa slutrapport med bilagor.

Stockholm Vatten påbörjade reparationsarbetet 2007, men blev pga. dess omfattning inte klara förrän sensommaren 2008, då de bakteriologiska provtagningarna återupptogs längs Hornstulls Strand. De bakteriologiska analyserna under 2009 har huvudsakligen gett positiva resultat. Vid några enstaka tillfällen har bakteriehalten dock legat över gränsen för "tjänligt med anmärkning". Kopplingar finns till kraftiga regn med förmodade bräddningar, samt ansamlingar av änder (och badande hundar).

Efter att under flera säsonger ha tagit prov parallellt med Stockholm Vatten, har nu Miljöförvaltningen gjort bedömningen att vattenkvaliteten är tillräckligt bra för att kunna anlägga ett strandbad vid Tanto, se länk nedtill. Huvudmålet för projektet har därmed uppnåtts. En intressant erfarenhet som projektet givit är att mångåriga månadsvisa rutinundersökningar vid en provpunkt mitt i viken inte kunde förklara varför badvattenkvaliteten inte var tillräckligt god. Det krävdes en ingående undersökning som denna för att få svar på frågorna.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2010-03-25