Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nytt strandbad vid Tanto

Åtgärd TEMA.3.1.18.4.1

Miljöförvaltningen tog 2007 fram en handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvatten (se länk till Handlingsplan Badvatten). Totalt åtta nya platser med möjlighet till anläggande av officiella strandbad valdes ut, därav Tanto. Arbetet skedde i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, som ansvarar för driften av strandbaden.

Vattenkvaliteten har tidigare varit bristfällig vid Tanto, pga misstänkt utläckage från avloppsnätet. Stockholm Vatten har drivit ett projekt finansierat från Miljömiljarden med syfte att kartlägga tänkbara föroreningskällor. I Hornstullsområdet fann man läckande spillvattenrör och felkopplingar. Det utläckande, orenade avloppsvattnet, hamnade så småningom i Årstaviken via dagvattennätet. Detta har nu åtgärdats, vilket påtagligt förbättrat vattenkvaliteten.

Resultat

Badvattenprovtagningar har genomförts vid Tanto 2007-2009. Generellt visade bedömningen av enskilda prov på en god badvattenkvalitet. Miljöförvaltningen gjorde därför bedömningen att vattenkvaliteten är tillräckligt bra för att kunna anlägga ett officiellt strandbad vid Tanto (se länk nedtill för mer info).

Arbetet med att anlägga ett strandbad vid Tanto inleddes under 2010. Badplatsen har försetts med temporära toaletter ut, arbete pågår med att anlägga permanenta toaletter. Ansvariga för driften av badplatsen är Södermalms stadsdelsförvaltning.

Ansvarig organisation
  • Södermalms stadsdelsförvaltning
Aktör
  • Exploateringskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2018-04-20