Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken

Åtgärd TEMA.3.1.13.2.6

Området Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården utgör sedan 1995 nationalstadspark av riksintresse. Det är ett stort och varierat område inom tre kommuner som är skyddat – Solna, Stockholm och Lidingö.

Inom Nationalstadsparken är det historiska landskapets natur- och kulturvärden skyddade från exploateringsåtgärder genom ett särskilt lagskydd i miljöbalkens 4 kap 7§. Skyddet rör också åtgärder utanför Nationalstadsparkens område vilka påtagligt kan skada dessa natur- och kulturvärden. Inom Nationalstadsparken utgör eklandskapet en särskilt skyddsvärd biotop, med många arter knutna till sig.

Resultat

I syfte att ge stadens syn på Nationalstadsparkens bevarande och utveckling samt att ge vägledning för det särskilda lagskyddet har stadsbyggnadskontoret tagit fram en översiktsplan för Stockholms del av nationalstadsparken, inkl. dess vattenområden. Efter genomförd process enligt plan- och bygglagen med bland annat samråd samt utställning våren 2008, godkände stadsbyggnadsnämnden översiktsplanen den 11 september 2008 och överlämnade den till kommunfullmäktige (KF) för ett slutligt antagandebeslut.

Den 20 april 2009 antog KF ”Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen". Samtidigt beslutades att stadsbyggnadsnämndens uppdrag om naturreservat för Norra och Södra Djurgården drogs tillbaka och frågan om skydd enligt miljöbalken överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.