Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Åtgärd TEMA.3.1.26.2.A3(1)

För att motverka förorening av dagvattnet på längre sikt krävs ett förebyggande arbete.

Det kan exempelvis vara att förbättra drift och skötsel av allmän platsmark genom gatusopning, städning, minskad gödsling, mer extensivt skötta gräs- och ängsytor och rensning av dagvattenbrunnar. Det kan även innebära byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar som belysningsstolpar, räcken och tak vilket ger mindre påverkan på dagvattnet. Att välja bra byggmaterial minskar risken för spridning av föroreningar via dagvattnet.

Enligt Stockholms stads kemikalieplan ska den som avser att använda ett material som kommer i kontakt med vatten och som innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25 alltid bedöma exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella användningen.

Ansvarig: Stockholms stad: Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar samt trafikkontoret. Huddinge kommun: miljötillsynsavdelningen. Haninge kommun: stadsbyggnadsförvaltningen. Tyresö kommun: samhällsbyggnadskontoret.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-02-09