Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Åtgärd TEMA.3.1.26.2.A3(3)

Fortsatt duplicering av avloppsnätet föreslås för att minska mängden tillrinnande dagvatten.

Inom samtliga kommuner pågår ett arbete med att duplicera ledningssystemen och därmed separera dagvattennätet från spillvattennätet, främst i samband med ny exploatering och större ombyggnation. I Huddinge och Stockholms delar av Drevvikens tillrinningsområde är avloppsnätet i stort sett duplicerat.

Arbetet med att duplicera ledningssystemet utförs för att minska mängden tillrinnande dagvatten till spillvattennätet och därmed också risken för bräddning vid exempelvis pumpstationer. Duplicering medför samtidigt en större tillrinning och kan innebära en ökad föroreningsbelastning till vattenförekomster. En förutsättning är dock att det tillrinnande vattnet håller en sådan kvalitet att statusen inte försämras i recipienten.

Ansvarig: Stockholms stad och Huddinge kommun: Stockholm Vatten och Avfall. Haninge kommun: VA-avdelningen. Tyresö kommun: samhällsbyggnadskontoret.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-03-12