Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor

Åtgärd TEMA.3.1.26.2.A4

Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor föreslås för lokal dagvattenhantering i befintlig miljö.

Kommunerna bör påbörja och genomföra ett systematiskt uppströmsarbete för en långsiktigt hållbar och trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse. Fokus bör ligga på hårdgjorda kommunala ytor som gator, parkeringar och även ytor som ägs av kommunala allmännyttiga bostadsbolag. Där det finns möjlighet och det är ekonomiskt rimligt, exempelvis i samband med att andra arbeten genomförs, föreslås det att:

 • Kommunala gator systematiskt byggs om för i första hand förbättrad hantering av gatudagvatten och takvatten genom att dessa förses med exempelvis skelettjordar, nedsänkta regnbäddar eller infiltrationsstråk och när detta inte är möjligt med avsättningsmagasin.
 • Befintliga parkeringar omformas i enlighet med de riktlinjer för hantering av parkeringsdagvatten som finns. Dagvattenbrunnar i underjordiska parkeringar och på parkeringar under tak utgör en onödig risk för föroreningsspridning. Befintliga brunnar från parkeringshus bör antingen vara anslutna till spillvattennätet eller förses med lock eller på annat sätt pluggas eller slopas.
 • Tak på kommunala och kommunalbolagsägda byggnader inventeras med avseende på förutsättningar för anläggande av vegetationsklädda tak där så är möjligt. Tak som behöver gödslas ska undvikas.

Ansvarig: Stockholms stad: fastighetskontoret, trafikkontoret, Stockholm parkering, Stockholm Vatten och Avfall. Huddinge kommun. Haninge kommun: trafikavdelningen och Tornberget. Tyresö kommun: samhällsbyggnadskontoret.

Ansvarig organisation
 • Fastighetskontoret
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Stockholm Parkering
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Stockholms stad
 • Trafikkontoret
 • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2022-09-16