Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsynskampanj Larsboda industriområde

Åtgärd TEMA.3.1.26.7.14

Miljöförvaltningen genomförde under 2010 en tillsynskampanj med stöd av Miljöbalken inom Larsboda industriområde. Delar av företagen utgör miljöfarlig verksamhet. I projektet görs en bedömning av riskerna för utsläpp till dagvatten. Syftet med åtgärden är att begränsa utflödet av föroreningar till Forsån och Drevviken.

En rapport från tillsynskampanjen redovisades i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i mars 2011, se länk nedtill.

Resultat

Miljöförvaltningen gör bedömningen att riskerna för att ån ska förorenas genom utsläpp från verksamheterna i Larsboda industriområde är relativt små. Jämfört med föroreningar som kommer från de tungt trafikerade vägarna runt omkring ån, Nynäsvägen (väg 73) och Magelungsvägen (väg 271), så bedöms Larsboda industriområde förorena ån väsentligt mindre. Det är endast runt 20 % av företagen som har någon form av miljöfarlig verksamhet och få bedriver någon verksamhet utomhus. Området är generellt rent och snyggt med hårdgjorda ytor.

Idag renas inte dagvattnet från området men i planbeskrivningen av områdets utveckling finns förslag på rening. Detta skulle troligtvis innebära en minskad föroreningsbelastning på Forsån. Ett förslag för att minska utsläpp från parkeringsytor som saknar oljeavskiljare är att installera brunnsfilter för att filtrera oljeförorenat vatten från bilarna.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2011-08-04