Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.38

Förebyggande arbete kan exempelvis vara att förbättra drift och skötsel av allmän platsmark, byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar, och att välja bra byggmaterial.

För att motverka förorening av dagvattnet på längre sikt krävs ett förebyggande arbete. Det kan exempelvis vara att förbättra drift och skötsel av allmän platsmark genom gatusopning, städning, minskad gödsling, mer extensivt skötta gräs- och ängsytor och rensning av dagvattenbrunnar. Det kan även innebära byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar som belysningsstolpar, räcken och tak vilket ger mindre påverkan på dagvattnet. I de fall åtgärderna innebär höjda kostnader behöver medel avsättas för det.

Att välja bra byggmaterial minskar risken för spridning av föroreningar via dagvattnet.
Enligt Stockholms stads kemikalieplan ska den som avser att använda ett material som kommer i kontakt med vatten och som innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25 alltid bedöma exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella användningen. Vid kontakt med vatten bör material som används uppnå nivån ”rekommenderas” enligt innehålls- och livscykelkriterier (Totalbedömning) i Byggvarubedömningen.

Ansvarig: Stadens förvaltningar och bolag