Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.40

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att separera dagvattennätet från spillvattennätet i staden, främst i samband med ny exploatering och större ombyggnation.

I Flatens tillrinningsområde är näten i stort sett separerade (duplicerade).

Arbetet med att duplicera ledningssystemet utförs för att minska mängden tillrinnande dagvatten till spillvattennätet och därmed också risken för bräddning vid exempelvis pumpstationer. Duplicering medför samtidigt en större tillrinning och kan innebära en ökad föroreningsbelastning till vattenförekomster. En förutsättning är dock att det tillrinnande vattnet håller en sådan kvalitet att statusen inte försämras i recipienten.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-20