Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.24

Fokus bör ligga på hårdgjorda kommunala ytor som gator, parkeringar och även ytor som ägs av kommunala allmännyttiga bostadsbolag.

Staden bör påbörja och genomföra ett systematiskt uppströmsarbete för en långsiktigt hållbar och trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse. Där det finns möjlighet och det är ekonomiskt rimligt, exempelvis i samband med att andra arbeten genomförs, föreslås det att:

  • Kommunala gator systematiskt byggs om för i första hand förbättrad hantering av gatudagvatten och takvatten genom att dessa förses med exempelvis skelettjordar, nedsänkta regnbäddar eller infiltrationsstråk och när detta inte är möjligt med avsättningsmagasin.
  • Befintliga parkeringar omformas i enlighet med de riktlinjer för hantering av parkeringsdagvatten som finns. Dagvattenbrunnar i underjordiska parkeringar och på parkeringar under tak utgör en onödig risk för föroreningsspridning. Befintliga brunnar från parkeringshus bör antingen vara anslutna till spillvattennätet eller förses med lock eller på annat sätt pluggas eller slopas.
  • Tak på kommunala och kommunalbolagsägda byggnader inventeras med avseende på förutsättningar för anläggande av vegetationsklädda tak där så är möjligt. Tak som behöver gödslas ska undvikas.
Ansvarig organisation
  • Fastighetskontoret
  • Stockholm Parkering
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-20