Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vägar och större parkeringar

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.35

Det finns behov av tillsyn med särskilt fokus på trafikdagvatten, vilket inkluderar både vägar och parkeringar samt befintliga dagvattenreningsanläggningar.

Dagvatten från vägar och större parkeringar kan ha en stor påverkan på Flaten och dagvattenhanteringen behöver därför klargöras. Målsättningen är att minska föroreningsbelastningen genom att dagvattnet fördröjs och renas före avledning. Idag leds delar av Tyresövägen till en dagvattendamm för rening.

Tillsynen bör rikta in sig på kommunala vägar med hög trafikbelastning, vägar som Trafikverket är huvudman för och större parkeringar.

Väghållaren kan behöva föreläggas om att utreda vilken påverkan trafikdagvattnet har på Flaten samt genomföra reningsåtgärder vid vägsträckor de ansvarar för. I samband med tillsynsärenden bör både verksamhetsutövare, markägare och eventuella arrendatorer informeras om tillsynen resulterar i att åtgärder behöver vidtas.