Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Alternativa avloppslösningar i Listuddens koloniområde

Åtgärd TEMA.3.1.2.6.10

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erhöll medel från Miljömiljarden för att genomföra en studie i ett avgränsat koloniområde inom Flatens naturreservat, Listudden. Det är ett stugområde där egna avloppslösningar förekommer, trots att detta ej är tillåtet. Listuddens koloniområde ligger längs Flatendiket och vatten därifrån går direkt ut i sjön. Projektet pågick åren 2005-2007. Syftet med projektet var att minska läckaget av övergödande ämnen till Flaten. Alternativa lösningar för enskilda avlopp togs fram i projektet. Eftersom det idag finns både enskilda och gemensamma avloppslösningar på koloniområdet så delas förslagen in i lösningar som är tillämpliga på dels enskilda kolonilotter/fastigheter, dels gemensamhetslösningar.

Resultat

Under projektet har en kartläggning av nuläge och naturgivna förutsättningar för olika avloppslösningar gjorts. Stockholm Vatten har gjort mätningar av vattenkvaliteten. En enkät har skickats till alla kolonister med frågor om avloppssituationen och utifrån svaren har olika förslag till åtgärder tagits fram. Demonstrationsanläggningar har byggts för omhändertagande av duschvatten, diskvatten i tre enskilda stugor och urinseparerande latrintoaletter för vinterbruk. Skarpnäck sdf anser att det framkommit en rad förslag till avloppslösningar i projektet som borde kunna tillåtas allmänt i koloniområden. Frågan om enkla avloppslösningar borde därför utredas vidare inom Stockholms stad inför de nya avtal som ska tecknas med koloniföreningarna 2010.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds förslag togs upp i Stockholms kommunfullmäktige (KF) 2008. KF beslutade att enskilda vatten- och avloppslösningar inte heller i framtiden ska tillåtas i stadens koloniträdgårdsområden. Istället måste åtgärder vidtas för säkerställa att reglerna i gällande avtal följs. KF anser att en ändrad hållning skulle föranleda ökade investeringsbehov för staden samt risk för en förändrad användning av koloniområdena. Se länk nedtill för att läsa KF:s beslut.