Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten i Flatendiket

Åtgärd TEMA.3.1.2.6.2

Stockholm Vatten har beviljats medel ur Miljömiljarden för att minska tillförseln av förorenande ämnen till Flaten. Den största andelen av föroreningarna som når Flaten kommer med dagvatten från bl.a. Skärpnäck och Tyresövägen via Flatendiket. Åtgärderna avser kompletterande rening av dagvatten före befintlig sedimenteringsbassäng vid Flatendikets utlopp i sjön. I samband med projektet kommer den befintliga skärmbassängen att rustas upp. Ett av målen med projektet är att fosfortillförseln till Flaten ska minskas med 25 procent.

Resultat

Den befintliga skärmbassängsanläggningen har rustats upp och modifierats för ökad reningseffekt (klart juli 2008). Två andra åtgärder uppströms diket har vidtagits: en dagvattendamm för rening av trafikdagvatten från Tyresövägen har anlagts i anslutning till två större dagvattenutlopp vid korsningen Flatenvägen/Orhemsvägen samt ett dämme som utjämnar flödestoppar i Flatendiket har byggts. Dessa två åtgärder genomfördes under 2008 och 2009 och anläggningarna togs i drift under våren 2009.

Sammantaget antas dessa åtgärder minska den externa fosforbelastningen på Flaten med ca 30 %. Partikelbundna föroreningar i trafikdagvattnet från delar av Tyresövägen omhändertas i dammen som också skyddar sjön från eventuella utsläpp vid en trafikolycka.