Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.2.5

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Digrammet visar filtrerad halt av koppar i ytvatten.
För att bedömma ekologisk status beräknas den biotillgängliga halten. Biotillgänglig halt redovisas här.

Koppar i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten
Senaste värdet:
0,8 µg/l (2018).
Utgångsvärde:
0,8 µg/l (2018).

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-02-19