Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Artikel TEMA.3.1.1

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

I Stockholms stad pågår nu ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla sjöar, vattendrag och kustvatten som finns i staden. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla 23 vattenförekomster i Stockholm uppnå god ekologisk och kemisk status till 2021 eller allra senast 2027. Som det ser ut nu har endast sex av stadens 23 vattenförekomster god ekologisk status, och åtta har god kemisk status. 

Staden har en handlingsplan för god vattenstatus och lokala åtgärdsprogram ska under de närmsta åren tas fram för varje enskild vattenförekomst. Att genomföra alla åtgärder som krävs för att få en god vattenkvalitet är kostsamt. Det handlar till exempel om att rena dagvattnet som rinner ut i sjöarna och minska mängden miljöskadliga kemikalier. Uppskattningsvis kommer det totalt kosta runt en miljard kronor fram till 2027. Kostnaden delas av de aktörer som verkar runt vattenförekomsterna – Stockholms stad och de grannkommuner som staden delar vatten med, verksamhetsutövare som belastar vattnen och stora infrastrukturaktörer som Trafikverket.

Nyttan större än kostnaderna

Trots kostnaderna att genomföra de åtgärder som behövs är de samhällsekonomiskt lönsamma. Enligt den stora studien och kostnads-nyttoanalysen Värdering av vattenförekomster i Stockholm som konsultföretaget AnthesisEnveco gjort på stadens uppdrag, är en god vattenkvalitet i Stockholms vattenförekomster värt 2,5 - 2,8 miljarder kronor enbart för invånarna i Stockholms stad.

En värdeöverföring av resultaten visar att är ännu högre, ca 2,6–3,1 miljarder kronor, om betalningsviljan även bland invånare i de grannkommuner som delar vattenförekomster med Stockholms stad inkluderas. Brunnsviken är den vattenförekomst med högst nettonytta.

Det handlar till exempel om att sjöar med god vattenkvalitet levererar ekosystemtjänster som är värdefulla för stadens invånare. Det kan vara möjligheter till promenader, bad och fiske, estetiska värden och vattenrening. Dessutom stärks den biologiska mångfalden, som är en förutsättning för de flesta ekosystemtjänster. En annan aspekt är möjligheterna för företagande som bra vattenmiljö ger. Det kan vara uthyrning av kanoter, guidade turer, campingplatser och annat.

Undersökningen gick till så att ett representativt urval av stockholmare fick svara på en enkät, där de utifrån ett beskrivet scenario om vad god vattenkvalitet innebär, fick ange hur mycket deras hushåll var beredda att betala för att uppnå det. 68 procent av de som svarade var beredda att betala något, och dessa angav att de i snitt var beredda att betala runt 60 kronor per hushåll och månad.

Allas ansvar att skydda vattenmiljön för framtiden

Enkätsvaren visar också att allmänheten i Stockholm är oroade för vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag och anser att det till viss del är deras ansvar som medborgare att skydda vattenmiljön. De flesta tycker inte att miljöproblemen i Stockholms vatten överdrivs. Vattenkvaliteten är viktig delvis för fiske, men framförallt för strandbad.

För stockholmarna ligger en stor del av värdet i själva vetskapen att vattnet är av god kvalitet, även för dem som inte själva besöker en viss sjö eller vattendrag. De som svarat ser ett stort värde i att framtida generationer kommer att kunna njuta av resultatet från de åtgärder staden genomför nu.

Uppdaterad: 2023-08-11