Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.20.4

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - filtrerad årsmedelhalt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,07

2018

1

Bällstaån

 0,10

2018

2

Drevviken

 0,02

2018

3

Fiskarfjärden

 0,04

2016

4

Flaten

 0,02

2018

5

Görväln

 0,02

2016

6

Judarn

 0,03

2018

7

Kyrksjön

 0,010

2018

8

Lilla Värtan

 0,02

2018

9

Långsjön

 0,02

2018

10

Magelungen

 0,03

2018

11

Riddarfjärden

 0,03

2018

12

Råcksta Träsk

 0,04

2018

13

Saltsjön

 0,02

2018

14

Trekanten

 0,03

2018

15

Ulvsundasjön

 0,03

2018

16

Årstaviken

 0,010

2018

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Kommentar

Över tid kan man ana en minskning av halterna i de vatten som har undersökts sedan 2009.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-12-02