Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.20.5

Kadmium är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av kadmium i ytvatten. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,05

2018

1

Drevviken

 0,004

2018

2

Fiskarfjärden

 0,010

2016

3

Flaten

 0,006

2018

4

Görväln

 0,010

2016

5

Judarn

 0,007

2018

6

Kyrksjön

 0,004

2018

7

Lilla Värtan

 0,02

2018

8

Långsjön

 0,005

2018

9

Magelungen

 0,004

2018

10

Riddarfjärden

 0,005

2018

11

Råcksta Träsk

 0,010

2018

12

Saltsjön

 0,09

2018

13

Trekanten

 0,006

2018

14

Ulvsundasjön

 0,04

2018

15

Årstaviken

 0,004

2018

Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för kadmium i Drevviken och Årstaviken som har längst mätserier. Man kan ana en svag minskning av halterna, men ännu är det för tidigt att säga om minskningen är signifikant.

Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 0,09 µg/l för sjöar respektive 0,2 µg/l för kustvatten.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-12-02