Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.20.11

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 10

2020

1

Drevviken

 38

2020

2

Fiskarfjärden

 5,3

2020

3

Flaten

 2,4

2020

4

Görväln

 8,6

2018

5

Isbladskärret

 160

2020

6

Judarn

 4,6

2020

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 32

2020

8

Kyrksjön

 28

2020

9

Laduviken

 18

2020

10

Lappkärret

 160

2020

11

Lillsjön

 160

2020

12

Långsjön

 52

2020

13

Magelungen

 15

2020

14

Riddarfjärden

 12

2020

15

Råcksta Träsk

 56

2020

16

Rödstensfjärden

 4,5

2018

17

Sicklasjön

 44

2020

18

Spegeldammen

 78

2020

19

Trekanten

 8,9

2020

20

Ulvsundasjön

 7,3

2020

21

Årstaviken

 7,9

2020

22

Ältasjön

 53

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Vid den senaste mätningen, gjord år 2020, uppmättes otillfredsställande till höga halter av klorofyll a i 12 av 23 vattenförekomster. En markant ökning påträffades i Lappkärret. I majoriteten av sjöarna går det dock att urskilja en svagt positiv trend, där klorofyll a-halten minskar.