Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PFOS i fisk

Indikator TEMA.3.1.20.9

PFOS (perfluoroktansulfonsyra) tillhör gruppen perfluorerade ämnen som sedan 1950-talet har använts i ett stort antal produkter som exempelvis impregneringsmedel för textilier, rengöringsmedel, skidvallor och brandsläckningsskum. Perflourerade ämnen har fått stor spridning i miljön.

Ämnet är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudet i kemiska produkter och varor inom EU. Dessvärre har flera av de ämnen som använts för att ersätta PFOS visat sig ha liknande negativa effekter för hälsa och miljö. Perfluorerade ämnen är mycket svårnedbrytbart och ansamlas i djur.

På grund av höga halter PFOS i fisken avråder Stockholms stad från att äta fisk som är fångad i någon av åtta utpekade sjöar. Utpekade sjöar är Magelungen, Drevviken, Brunnsviken, Flaten, Årstaviken, Ulvsundasjön, Sicklasjön och Riddarfjärden. Avrådan gäller tills vidare.

2020 sänkte den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) kraftigt det hälsobaserade riktvärdet för det tolererbara veckointaget av PFAS. Livsmedelsverket har föreslagit att miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk ska gälla som temporär åtgärdsnivå. Fisk från åtta av stadens sjöar och vattendrag överskrider miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel då jämförelse görs med ett medelvärde av de tre senaste undersökningsåren. Mot bakgrund av detta samt Efsa:s nya riktvärde avråder därför staden från konsumtion av fisk från de aktuella sjöarna. Detta ska dock inte ses som en avrådan från att fiska.

Halter av andra poly- och perflourerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, i fisk utöver PFOS finns i dokumentet över resultat från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning av fisk.

PFOS i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 31

2020

1

Djurgårdsbrunnsviken

 6,2

2020

2

Drevviken

 17

2020

3

Flaten

 13

2020

4

Görväln

 9,4

2016

5

Judarn

 2,1

2020

6

Lilla Värtan

 4,0

2020

7

Långsjön

 4,4

2020

8

Magelungen

 28

2020

9

Riddarfjärden

 10

2020

10

Råcksta Träsk

 4,3

2020

11

Sicklasjön

 1,1

2020

12

Trekanten

 12

2020

13

Ulvsundasjön

 9,5

2020

14

Årstaviken

 11

2020

15

Ältasjön

 1,9

2020

16

Fiskarfjärden (n)

 7,7

2016

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <9,1 µg/kg i sjöar och kustvatten.

Kommentar

Vid den senaste mätningen gjord år 2020, uppvisade majoriteten av de undersökta vattenförekomsterna inom Stockholm stad höga halter av PFOS. Mycket höga halter har påträffats i Magelungen, vilket bland annat beror på övningar med brandsläckningsskum som har förekommit vid Ågesta, uppströms i sjösystemet.

Redovisade halter är PFOS i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. Halter år 2010-2014 är omräknade halter i fiskmuskel baserat på uppmätt halt i lever enlig omvandlingsfaktor (Faxneld S., Danielsson S., Nyberg E. (2014) Distribution of PFAS in liver and muscle of herring, perch, cod, eelpout, arctic char, and pike from limnic and marine environments in Sweden. Report 9:2014. Swedish Museum of Natural History.)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>9,1 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<9,1 µg/kg

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-12-02