Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förebyggande arbete för att minska föroreningar i dagvattnet

Regn faller på gallerbrunn
Dagvatten till brunn
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.1

Förebyggande arbete för att motverka förorening av dagvattnet kan exempelvis handla om om förbättrad drift- och skötsel av allmän platsmark, byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar samt val av bra byggmaterial.

Förbättrad drift- och skötsel av allmän platsmark kan innebära mer frekvent gatusopning, städning, och rensning av dagvattenbrunnar samt minskad gödsling och mer extensivt skötta gräs- och ängsytor.

Byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar, såsom belysningsstolpar och räcken, till material med mindre påverkan på dagvattnet är också exempel på förebyggande åtgärder.

Att välja bra byggmaterial är ytterligare en förebyggande åtgärd. I enlighet med Stockholms stads kemikalieplan ska den som avser att använda ett material som kommer i kontakt med vatten och som innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25 alltid bedöma exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella användningen. Vid kontakt med vatten bör material som används uppnå nivån ”rekommenderas” enligt innehålls- och livscykelkriterier (totalbedömning) i Byggvarubedömningen.

Ansvarig organisation
  • Upphandlande förvaltningar och bolag
Uppdaterad: 2021-07-06