Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.4

Om mängden tillrinnande dagvatten till spillvattennätet minskar, begränsas riskerna för bräddning vid exempelvis pumpstationer.

Stockholm Vatten och Avfall planerar en översyn av det kombinerade ledningssystemet inom sitt verksamhetsområde. Syfte är att, där så är möjligt, undersöka om dagvattennätet kan separeras från spillvattennätet. Dupliceringar medför samtidigt en större tillrinning och kan innebära en ökad föroreningsbelastning till berörda vattenförekomster. Därför behöver rening av dagvatten genomföras där ledningsnätet dupliceras.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-07