Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av större vägar och parkeringar

Större parkering
Fltgfoto över större parkering vid Bromma Blocks
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.9

Dagvatten som en spridningsväg av föroreningar från större parkeringar och vägar inom avrinningsområdet behöver klargöras. Målsättningen är att minska föroreningsbelastningen genom att rena dagvattnet innan avledning.

Trafik är en av de största bidragande källorna till föroreningar i våra vattenområden. Spridningen sker både via luft och via dagvatten.

Ett ämne som särskilt kan kopplas till trafiken är koppar, som sprids genom slitage av bland annat bromsbelägg. Från trafiken och vägområdet sprids även bland annat zink, PAHer, mikroplast och däckpartiklar. Stockholms stad bör verka för att skadliga ämnen i trafiken fasas ut såsom exempelvis koppar i bromsbelägg.

Riktad tillsyn behöver utföras för trafikdagvatten. Alla större kommunala vägar bör ingå liksom de vägar som Trafikverket är huvudman för samt större parkeringar. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har via tillsyn begärt information från trafikkontoret gällande dagvattenhantering längs de mest högtrafikerade kommunala vägarna. Detta arbete görs över hela staden och i ett första skede gäller detta för vägar med ett årligt dygnsmedelflöde på >20 000 fordon per dygn.

Även miljöskyddsenheten vid Solna stad arbetar med tillsyn av vägar och större parkeringar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Solna stad Miljöskyddsenheten
Uppdaterad: 2021-07-06