Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Spårar felkoppling via brunn
Arbete med att spåra felkopplingar. Foto: Stina Thörnelöf
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.2

Spårning av felanslutningar i ledningsnätet görs främst genom att undersöka förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. Indikationer på spillvattenpåverkan följs sedan upp och åtgärdas.

I ledningsnät finns risk för överläckage av spillvatten till dagvattenledningar. Det kan bland annat bero på felanslutningar, överläckage via trasiga spill- och dagvattenledningar eller okända driftproblem i ledningsnätet. Om spillvatten når dagvattensystemet är risken stor att orenat avloppsvatten leds ut i ett vattenområde.

Genom att åtgärda felkopplingar och andra brister i ledningssystemen finns god potential att få ner belastningen av fosfor och andra förorenande ämnen snabbt och kostnadseffektivt varför detta är en prioriterad åtgärd.

Metoden som främst används för att spåra felkopplingar är att undersöka förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. Eventuella indikationer på spillvattenpåverkan följs upp och utredningar initieras i syfte att identifiera orsakerna till påverkan. Fel som har identifierats åtgärdas, hur fort detta kan ske beror på orsak och omfattning.

Reningseffekten uppskattas till 40 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-07