Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenrening från Centralbron till Norrström

Åtgärd TEMA.3.1.19.3.2

Trafikkontoret har erhållit medel från Miljömiljarden för rening av trafikdagvatten från Centralbron. Dagvatten från broarna över Söderström (etapp I) och Norrström (etapp II) skall samlas upp med rännor som monteras under broarna. Via rännorna och anslutande ledningar leds dagvattnet till två sedimenterings-dammar. Den totala vägytan som omfattas uppgår till ca 1,9 hektar. Syftet är att rena dagvattnet från oljor och partikelbundna föroreningar. Målet för projektet är att uppnå en reningseffekt på mellan 30 och 80 %, bereonde på typ av förorening.

Inloppen till dammarna förses med försedimenteringsmagasin (brunnar). Försedimenteringsbrunnarna byggs av betong medan de efterföljande sedimenteringsmagasinen utförs som skärmbassänger. Skärmbassängerna förses med väggar av armerad plast vilka fästs på pontonbryggor som kan följa vattenståndsändringarna i Mälaren. Botten på bassängerna utgörs av den naturliga sjöbotten. Etapp I (Söderström) färdigställdes 2008.

Resultat

Norrströms sedimenteringsanläggning färdigställdes första kvartalet 2009. Projektet har samordnats med Centralbrons renovering. En utvärdering av reningseffekten gjordes under 2009 i Söderströms sedimenteringsbassäng. Den visar att målet har uppnåtts för samtliga typer av föroreningar, i vissa fall har resultatet blivit över förväntan. Eftersom de två reningsanläggningarna är identiska så anser Trafikkontoret att reningseffekten är likvärdig i Norrströms sedimenteringsbassäng.

Provtagning och utvärdering har genomförts av SWECO, och visade bl.a. att följande reningseffekter uppnåddes:

  • Totalkväve: 76 %
  • Totalfosfor: 57 %
  • Koppar: 81 %
  • Zink: 86 %
  • Bly: 76 %.

För fullständiga resultat, se Bilaga 2 i Slutrapport Miljömiljarden (se länk nedtill).

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-02