Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Markundersökningar av strandnära platser

Aktivitet TEMA.3.1.19.3.22

Miljöförvaltningen har låtit genomföra översiktliga markundersökningar av historiskt förorenade områden i strandnära lägen. Projektet var finansierat av Miljömiljarden. 2006 inventerades följande områden (WSP rapport 2006-12-15) : 1. Liljeholmen, område norr om sjön Trekanten, 2. Vinterviken, 3. Smedsudden, Kungsholmen, 4. Kv. Glasbruket, Norr Mälarstrand, 5. Södra Marieberg (Wivalliusgatan), Kungsholmen, 6. Stora Essingebadet.

Under 2007 genomfördes ytterligare sju undersökningar på följande platser (Geosigma rapport oktober 2007): 1. Rålambshovsparken, 2. Ekensbergs varv, 3. Bergsunds Strand, Södermalm 4. Fredhällshamnen, 5. Serafimerstranden, norr om Stadshuset, 6. Östra Trekanten, Liljeholmen, 7. Tanto Sjögård, Södermalm.

Resultat

Projektet har gett värdefull information om föroreningssituationen inom markområden som annars inte skulle ha undersökts. Staden kommer att ha användning av kunskapen såväl vid planering av markarbeten som för information till berörda och intreserade. Resultaten från undersökningarna sammanfattas kortfattat nedan:

WSP:s inventering från 2006 visade att vid flera av de översiktliga undersökningarna har markföroreningar påträffats. Utförda undersökningar är av översiktlig karaktär, varför långtgående slutsatser inte är möjliga att dra. Två områden konstaterades vara förknippade med viss risk för hälsopåverkan: Vinterviken och Smedsudden. Vidare undersökningar där är således motiverade.

Geosigma:s undersökning från 2007 visade i korthet att föroreningshalterna i det ytliga jordmaterialet var låga, vilket gör att människor normalt inte exponeras för jord med stort föroreningsinnehåll. De föroreningshalter som uppmättes i grundvattenmiljöerna var överlag låga, vilket indikerar att någon omfattande spridning av föroreningar ut från de nu undersökta områdena inte pågår i dagsläget.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-02-02