Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utreda alternativa platser för snötippning

Aktivitet TEMA.3.1.19.3.12

Snöhanteringen i Stockholms innerstad utgör ett problem. Vid kraftiga snöfall uppstår behov av att transportera bort snön för att klara framkomlighet och säkerhet. Ytor saknas för mellanlagring av den plogade snön. Snön från innerstaden har därför sedan flera år tippats vid s.k. sjötippar, belägna vid Riddarfjärden (Norr Mälarstrand) och Saltsjön (Nybroviken, Stadsgården och Värtan). Enligt Miljöbalken definieras snö som borttransporteras som avfall. Sjötippning av snön betraktas som dumpning av avfall och är förbjudet. Stockholms stad har erhållit dispens från Naturvårdsverket för sjötippning under senare år.

Trafikkontoret har genomfört en utredning av olika alternativ och metoder för att uppnå en miljöanpassad vinterväghållning. I utredningen undersöktes möjligheten att ersätta nuvarande sjötippning med olika landtippningsalternativ för att klara borttransport av snö från innerstaden, samt att nyttja snön som en energiresurs för fjärrkyla.

Resultat

Enligt Trafikkontorets utredning var det inte möjligt att finna några lämpliga platser för lagring av snö på land. Konkurrensen om marken är stor, bebyggelse planeras på många tänkbara platser. Buller och trafikstörningar utgör också ett problem. Ur miljösynpunkt anses det tveksamt att transportera snö från innerstaden till ytterstaden, på grund av ökade utsläpp av luftföroreningar och ökat buller. Stockholm Vatten har konstaterat att sjötippningen inte förväntas ge några mätbara förhöjningar av halterna vare sig i vattnet eller i sedimenten.

Trafikkontorets slutsats var därför att den från allmän synpunkt bästa metoden var nuvarande lösning med sjötippning. Åtgärder bör dock genomföras som medför miljöförbättringar och lägre kostnader. Sjötipparna i innerstaden föreslås behållas, kompletterat med några mindre landtippar för att ersätta dagens transporter från ytterstaden till nuvarande tippar i innerstaden. Restriktioner införs för sjötipparnas användning, bl.a. får stadens grannkommuner själva lösa sin hantering av bortforslad snö.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-02-02