Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Karlbergskanalen - Klara Sjö

Foto av Klara Sjö vid Stadshuset
Foto: Stina Thörnelöf
Vattenområde TEMA.3.1.12.3

Detta kanalliknande vattenområde ligger mellan Norrmalm, Vasastaden och Solna i norr och Kungsholmen i söder. Det sträcker sig från Ulvsundasjön till Riddarfjärden och omfattar Karlbergskanalen, Karlbergssjön, Barnhusviken och Klara Sjö. Längden är 3 km och den största bredden 120 m. Vattendjupet är litet, i allmänhet 3-4 meter. Vattenomsättningen är troligen liten på grund av trånga förbindelser mot både Ulvsundasjön och Riddarfjärden.

Karlbergskanalen-Klara Sjö omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Karlbergskanalen - Klara Sjö´s miljötillstånd

Halterna av fosfor och klorofyll är mycket höga och betydligt högre än i Ulvsundasjön och Riddarfjärden, kvävehalterna är något högre. Siktdjupet är litet, knappt 2 meter. Vattnet är oskiktat både sommar och vinter. Bakterietalen mitt i Klara sjö är höga och har ungefär två år av tre överskridit gränsen för vad som bedöms som otjänligt badvatten.

Bottnarna i Klara sjö är starkt förorenade av metaller och organiska ämnen, främst olika tjärämnen. Föroreningarna har troligen till stor del kommit från verksamheter som nu är nedlagda - verkstäder, industrier, sjukhus och det gasverk som låg i Klara. Den stora tillförseln av trafikdagvatten torde också vara en bidragande faktor.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Vattenområden