Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Funktionell kantzon nedströms Spångavägen

Foto: Ekologigruppen
Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B16

Nedströms Spångavägen föreslås funktionella kantzoner med utflackade släntlutningar och träd i dungar i kantzonen på båda sidor av Nälsta dike/bäck.

Den aktuella sträckan är cirka 500 meter lång och löper från en anlagd damm i diket och västerut upp till Spångavägen.

Det har förkommit översvämningar i närområdet. En ny flackare släntlutning tillåter viss svämning vid höga flöden vilket minskar risken för översvämning på mera känsliga områden nedströms. Fler träd i kantzonen ökar beskuggningen av vattendraget och minskar risken för igenväxning och erosion. Lövträd i kantzonen bidrar även till ett ökat nedfall av organiskt material, vilket är gynnsamt för bottenfaunan.

Vilken eller vilka aktörer som bör initiera och finansiera den föreslagna åtgärden har inte kunnat klarläggas men frågan är under utredning.