Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hjulsta Vattenpark - förbättringsförslag

Foto: Ekologigruppen
Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B3b

Hjulsta Vattenpark är utformad som en utvidgning av Bällstaån, nedströms Hjulsta koloniområde. Syftet med anläggningen, som färdigställdes 1998, var i första hand att öka områdets attraktionsvärde och trivsel. Någon påtaglig förbättring av vattenkvaliteten uppström till nedströms vattenparken har inte kunnat påvisas vid utökad provtagning i Bällstaån. Under 2016 ska därför förslag till hur reningseffekten kan förbättras tas fram. Utredningen kommer fungera som ett underlag för genomförande av fysiska åtgärder i och runt vattenparken.

Resultat

Dammarna i Hjulsta Vattenpark är i stort byggda som de projekterades men nivåregleringen fungerar inte. Det medför att vattenståndet inte kan variera och att reningen på de vegetationsklädda ytorna runt dammarna inte fungerar så bra som det var tänkt. Dammarna är även för små för att kunna ge någon mer omfattande rening. De fyller ändå en viktig funktion som parkdammar för rekreation och för fågellivet. Därför föreslås dammarna i stort att behållas som de är.

Åtgärder som föreslås är rensning av sediment som lagrats upp i dammarna och att en oljeavskiljande skärm anläggas vid inloppet. För att rena utgående vatten från dammarna förslås ett nytt utlopp och att vattnet därefter leds i en grund vegetationsrik åfåra. Vid högre vattenflöden kan området söder om dammarna fungera som en översvämningsyta. Den befintliga åfåran kan breddas för bättre rening av stora flöden. Öster om dammarna förslås att strandzonen flackas av så att vattnet kan svämma över vid stora flöden. Detta gynnar vadarfåglar och groddjur samt renar vattnet ytterligare.