Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hydrologisk beräkningsmodell för Igelbäcken

Åtgärd TEMA.3.3.1.17

Igelbäcken är det enda större vattendrag i Stockholmsområdet som fortfarande är relativt opåverkat av bebyggelse. Bäcken börjar vid Säbysjön i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm, Sundbyberg och Solna och mynnar i Edsviken vid Ulriksdals slott. Det finns ett antal rödlistade bottenlevande djur i bäcken samt en skyddsvärd fiskart, grönling.

Bäckens hydrologi har på uppdrag av Stockholm Vatten undersökts av DHI med medel från Miljömiljarden. DHI har tagit fram en modell för beräkning av vattenföring, vattenkvalitet, kartering av områden som riskerar att bli översvämmade vid höga flöden och effekter av möjliga åtgärder. Se länk nedtill för att ladda ner rapporten (Pdf). Ett liknande projekt har genomförts för Bällstaån.

Resultat

Modellen har förbättrat kunskapen om hydrologin i Igelbäckens avrinningsområde och visar god överensstämmelse med uppmätta flöden och nivåer. De har givit ny information om betydelsen av bortledning av vatten i Järva dagvattentunnel och förslag till ny regleringsstrategi för Säbysjön. Modellbeskrivningen av ämnestransporter och vattenkvalitet fungerar mindre bra.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2010-06-29
Vattenområden