Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sätraån

Foto av Forsåns ravin
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.3.4

Sätraån räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Sätraån rinner genom en djupt nerskuren ravin med al- och blandlövskog och mynnar vid Sätrabadet. Fallhöjden är 21 meter. Ån mottog ursprungligen vatten från en relativt stor del av sydvästra Stockholm, då den var ca 6 km lång. Idag är ån bara 1,1 km och vattenflödet är litet, medelvattenföringen vid utloppet är bara 1,4 l/s.

Ån var tidigare torrlagd under större delen av året. En viss ökning av vattentillförseln åstadkoms 2002 genom ändring av dagvattenledningar i den övre delen av tillrinningsområdet. 2003 anlades en damm i början av ån. Dricksvatten tillsätts vid behov, men utflödet från dammen är fortfarande litet under större delen av året.

I Stockholms län finns relativt få välutbildade bäckraviner vilket gör ån särskilt värdefull. Läget i Sätraskogen medför också att ån har ett visst friluftsvärde. 2006 inrättades Sätraskogens naturreservat, som inrymmer de två vattendragen Sätraån och Skärholmsbäcken. Inget av vattendragen har något livsdugligt fiskbestånd.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Naturreservatbildning för Sätraskogen

Genomförd

2006

Stadsbyggnadskontoret

Genomförs kontinuerligt

1

Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning

Genomförs kontinuerligt

Förslag till åtgärd

2

Förslag till åtgärd
Uppföljning av åtgärder som ökat flödet

Förslag till åtgärd

Kontakt
Uppdaterad: 2020-02-19