Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärholmsbäcken

Foto av Skärholmsbäcken
Foto: Christer Lännergren
Vattenområde TEMA.3.3.5

Skärholmsbäcken räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Skärholmsbäcken ligger i Sätra friluftsområde och mynnar i Mälaren norr om Skärholmens gård. Bäcken är drygt 1 km lång, den övre delen av bäcken är uträtad med mer eller mindre stillastående vatten. På den sista sträckan, från koloniområdet ner mot Mälaren, har bäcken en naturlig, slingrande fåra. Den största delen av vattnet till bäcken kommer från öppna gräsytor och skog, från söder kommer också avrinning från bebyggelsen i Skärholmen. Medelvattenföringen vid utloppet är ca 4 l/s.

Rinnande vatten förekommer huvudsakligen under våren, övriga delar av året brukar bäcken vara torrlagd utom den damm som 2003 anlades uppströms koloniområdet. Dammen erbjuder en lämplig miljö för groddjur, t.ex. mindre vattensalamander, men det är inte känt om det verkligen finns några groddjur där. Igenväxning av dammen utgör ett problem. Naturvärdena längs bäcken är höga, bland annat ädellövskog med stora ekar.

2006 inrättades Sätraskogens naturreservat, som inrymmer de två vattendragen Sätraån och Skärholmsbäcken. Inget av vattendragen har något livsdugligt fiskbestånd.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Naturreservatbildning för Sätraskogen

Genomförd

2006

Stadsbyggnadskontoret

Förslag till åtgärd

1

Förslag till åtgärd
Uppföljning av åtgärder som ökat flödet

Förslag till åtgärd

Kontakt
Uppdaterad: 2020-02-19