Minskat läckage från Högdalstippen

Vid Högdalstippen har viss förhöjning av flertalet tungmetaller samt organiska miljögifter konstaterats. Läckage sker från schaktmassor, avloppsslam och slagg till grundvattnet vilket medför uttransport av föroreningar till ytvatten. Åtgärden avser tillsyn, ingår i Miljöförvaltningens ordinarie tillsynsarbete. Inga särskilda insatser planeras i nuläget.

Åtgärdsstatus:Föreslagen Föreslagen
Aktörer:Miljöförvaltningen
Mål i vattenprogrammet:Förorenade mark- och sedimentområden, Grundvattnets kvalitet
Vattenområden:Magelungen
Senast uppdaterad: 10 mars 2010

Ansvarig organisation: Miljöförvaltningen

Kontakt: Ann-Christine Johansson, Miljöförvaltningen

Relaterade sidor

Vattenområden

Magelungen

Kontakt gällande Miljöbarometern