Stadens miljömål och miljöarbete

Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram.

Miljöprogrammet anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras. Detta preciseras istället i sektorsvisa planer eller strategier. Som underlag till miljöprogrammet finns en miljöutredning – Miljön i Stockholm 2019. Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

Nytt miljöprogram och klimathandlingsplan antagna

Den 25 maj antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan, läs mer om styrdokumenten nedan.

Övergripande miljömål

Miljöprogram 2020-2023

ProjektMP I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för perioden 2020–2023. Miljöprogrammet innehåller sju övergripande mål och 16 etappmål som staden ska uppfylla.

Miljöprogram 2016-2019

ProjektMP Miljöprogrammet visar stadens ambitioner inom miljöområdet och utgör en grund för samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter som är viktiga aktörer i arbetet för ett miljömässigt hållbart Stockholm.

Faktaunderlag

Relaterade styrdokument

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Stockholms stads cykelplan

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll.

Kemikalieplan 2020-2023

ProjektKP Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige. Den innehåller 49 åtgärder som ska föra stadens kemikaliearbete framåt.

Handlingsplan Mikroplast

ProjektHM Handlingsplanen innehåller 50 åtgärder som syftar till att minska spridningen av mikroplast från staden.

Handlingsplan för god vattenstatus

Handlingsplanen syftar till att stadens samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021. Antagen av kommunfullmäktige i mars 2015.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin eftersträvar en hållbar hantering av dagvattenflöden och föroreningar. Antogs av kommunfullmäktige 9 mars 2015.
Projekt 12
Senast uppdaterad: 2021-01-15
Europas miljöhuvudstad 2010

Europas miljöhuvudstad 2010

Stockholm var Europas första miljöhuvudstad under 2010. Utmärkelsen delas ut av Europeiska kommissionen till den stad som visar vägen till ett miljövänligt stadsliv och kan visa konsekventa resultat i sitt miljöarbete.

Informationbroschyr (på engelska)
Läs mer om utmärkelsen

Dokument