Stadens miljömål och miljöarbete

För att nå stadens vision om ett klimatsmart och ekologiskt hållbart Stockholm har kommunfullmäktige antagit ett miljöprogram med sex övergripande miljömål och trettio detaljerade delmål. Miljöprogrammets syfte är att styra och samordna stadens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning.

Miljömålen anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras. Detta preciseras istället i sektorsvisa planer eller strategier. Som underlag till miljöprogrammet finns en miljöutredning – Miljön i Stockholm 2015. Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

Övergripande miljömål

Faktaunderlag

Relaterade styrdokument

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Stockholms stads kemikalieplan

Kemikalieplanen beskriver hur stadens verksamheter ska arbeta mot visionen om ett Giftfritt Stockholm genom en rad olika åtgärder.
Uppföljning 12
Senast uppdaterad: 2017-03-29