Stadens miljömål och miljöarbete

För att nå stadens vision om ett klimatsmart och ekologiskt hållbart Stockholm har kommunfullmäktige antagit ett miljöprogram med sex övergripande miljömål och trettio detaljerade delmål. Miljöprogrammets syfte är att styra och samordna stadens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning.

Miljömålen anger vad som ska uppnås men inte hur det ska genomföras. Detta preciseras istället i sektorsvisa planer eller strategier. Som underlag till miljöprogrammet finns en miljöutredning – Miljön i Stockholm 2015. Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

Övergripande miljömål

Miljöprogram 2016-2019

ProjektMP Miljöprogramet visar stadens ambitioner inom miljöområdet och utgör en grund för samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter som är viktiga aktörer i arbetet för ett miljömässigt hållbart Stockholm.

Faktaunderlag

Relaterade styrdokument

Framkomlighetsstrategi

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Stockholms stads cykelplan

Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga cykelbanor, underlätta cykelpendlingen, bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll.

Handlingsplan Mikroplast

ProjektHM Handlingsplanen innehåller 50 åtgärder som syftar till att minska spridningen av mikroplast från staden.

Handlingsplan för god vattenstatus

Handlingsplanen syftar till att stadens samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021. Antagen av kommunfullmäktige i mars 2015.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin eftersträvar en hållbar hantering av dagvattenflöden och föroreningar. Antogs av kommunfullmäktige 9 mars 2015.
Projekt 12
Senast uppdaterad: 2020-03-27
Europas miljöhuvudstad 2010

Europas miljöhuvudstad 2010

Stockholm var Europas första miljöhuvudstad under 2010. Utmärkelsen delas ut av Europeiska kommissionen till den stad som visar vägen till ett miljövänligt stadsliv och kan visa konsekventa resultat i sitt miljöarbete.

Informationbroschyr (på engelska)
Läs mer om utmärkelsen

Dokument