Natur

Stockholmarna har en för storstäder unikt nära och tillgänglig grönstruktur genom större sammanhängande naturområden, sjöar, vattendrag, parker och grönstråk. Drygt hälften av kommunens area består av grön- och blåytor. Här finns flera områden med höga naturvärden, såsom de stora ekbestånden på Norra Djurgården. Behovet av mark är stort för den växande staden. Staden arbetar därför med förstärkningsåtgärder och hänsyn i grönstrukturen för att stärka den biologiska mångfalden och säkra olika ekosystemtjänster, även i den bebyggda miljön.
Tema TEMA.4
Senast uppdaterad: 2021-02-24
Kontakt

Läs mer

City Biodiversity Index: Att mäta biologisk mångfald

Hur kan man mäta insatser för att främja biologisk mångfald i städer? Inom det internationella projektet Earth Observation for City Biodiversity Index arbetar man med metoder för att utvärdera naturvårdsinsatser i städer, och Stockholms stad deltar i projektet.