Vatten

Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten är hårt belastade av mänsklig aktivitet. Stockholms stad genomför nu ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla stadens 23 vattenförekomster. Senast 2027 ska Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. Här kan du följa resultatet av arbetet.

Information

Åtgärdsgenomförande: Fosforfällning i Brunnsviken

Halterna av fosfor i Brunnsvikens vatten ska minska genom att tillsätta aluminiumklorid. Aluminiumet binder till löst fosfor, så det inte längre kan bidra till övergödning, och sjunker sedan till botten där det begravs. Insatsen startar vecka 36, och är en av de åtgärder som föreslagits inom det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. Fosforfällningen i Brunnsviken är en av de första större åtgärderna kopplat till dessa program, och är därmed en viktig milstolpe för åtgärdsarbetet i staden.

Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att hålla våra sjöar friska och rena. Läs mer om projektet Sjöeffekten.

Åtgärder för bättre vattenkvalitet

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått.
Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens vattenförekomster. Ett lokalt åtgärdsprogram ska ange vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet.
Tema TEMA.3
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Kontakt

Artiklar