Kustvatten

Här redovisas miljötillstånd och åtgärdsarbete för Stockholms del av Östersjön.

I Stockholm möts Mälarens söta och Östersjöns bracka vatten. Detta ger påverkanskällor både från stora landområden, samt från havet. Det går även mycket sjöfartstrafik genom stadens vatten, och förekomsten av fritidsbåthamnar är stor, vilket kan leda till större utsläpp av miljögifter från t.ex. båtbottenfärger.

Vattenförekomsterna Brunnsviken, Strömmen och Lilla Värtan sammanfattas här under benämningen Kustvatten. Med Strömmen avses här vattenområdet från Stockholms ström och Karl Johanslussen i väster till Blockhusudden i öster samt Hammarby Sjö och Djurgårdsbrunnsviken. Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken.

Tema TEMA.3.2
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Kontakt
Tema

Nyheter

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. (Feb 2017)

Skärgårdsrapporten 2016: Hur mår Stockholms skärgård?

För att undersöka tillståndet i Stockholms skärgård ger Stockholm Vatten och Avfall årligen ut Skärgårdsrapporten. Med hjälp av omfattande provtagningar är syftet framför allt att ta reda på hur det renade vattnet från de tre stora avloppsreningsverken påverkar skärgårdens vatten. (april 2017)

Dokument