Grundvatten

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Grundvatten är en värdefull naturresurs vars mängd och sammansättning är av betydelse för naturmiljön genom att det flödar ut i sjöar och vattendrag.

Stockholm har egentligen bara en betydande grundvattentillgång och det är Stockholmsåsen/Brunkebergsåsen. För Stockholms vattenförsörjning används inte grundvatten. Staden tar idag allt sitt dricksvatten från Mälaren.

Innehållet av föroreningar i grundvattnet är en spegel av många års brister i hantering av kemiska ämnen. Genom ett uppströmsarbete bedöms kvaliteten komma att förbättras, men p.g.a. att Stockholms grundvatten generellt har låg omsättning kommer det att ta lång tid innan förbättringar syns. Det behövs fler grundvattenundersökningar för att kunna beskriva den långsiktiga kemiska utvecklingen.

Miljöförvaltningen har genomfört tre större grundvattenundersökningar i Stockholm. Resultat från dessa presenteras nedan.

Indikatorer

Grundvattenprov med höga halter

IndikatorTEMA.3.14.1 Andel mätpunkter för grundvattenkvalitet med höga eller mycket höga halter.
Senaste värdet: 7,8 %2012

Aluminium i grundvatten

IndikatorTEMA.3.14.2 Median- och medelhalt av aluminium i grundvatten.
Senaste värdet: 0,0014 mg/l2012

Koppar i grundvatten

IndikatorTEMA.3.14.3 Median- och medelhalt av koppar i grundvatten.
Senaste värdet: 2 µg/l2012

Zink i grundvatten

IndikatorTEMA.3.14.4 Median- och medelhalt av zink i grundvatten.
Senaste värdet: 4,4 µg/l2012

Kadmium i grundvatten

IndikatorTEMA.3.14.5 Median- och medelhalt av kadmium i grundvatten.
Senaste värdet: 0 ug/l2012
Tema TEMA.3.14
Senast uppdaterad: 2019-10-03
Tema

Undersökningar