Samarbeten och projekt

I arbetet med att uppnå god vattenstatus deltar staden i ett antal projekt tillsammans med andra aktörer inom forskning, myndigheter och näringsliv.

Samarbetsprojekt Stockholms stad deltar i

Drizzle: Kompetenscentrum för dagvatten

Genom kompetenscentrumet Drizzle vid Luleå Tekniska Universitet ska banbrytande ny kunskap inom dagvattenområdet utvecklas i samarbete med forskare, samhälle och näringsliv. Stockholms stad är partner i projektet.

Mikroplastprovtagning i de stora sjöarna 2017

Under senare år har problemet med mikroplaster i havet uppmärksammats allt mer. Under 2017 deltog Stockholms stad i ett projekt för att undersöka halterna av mikroplast i Sveriges stora insjöar.

Forskning om renare dagvatten på en begränsad yta

Luleå Tekniska Universitet genomför nu ett forskningsprojekt, Yteffektiv dagvattenrening, i samarbete med bland annat Stockholms stad för att hitta bättre lösningar för att rena dagvattnet på den begränsade yta som finns i tättbebyggda städer.

Anonyma källor till förorening av dagvatten

Vilka olika källor finns till förorening av dagvattnet i stadsmiljön? Stockholms stad ingår i ett forskningssamarbete med Luleå Tekniska Universitet inom ramen för forskningsprojektet Anonyma källor.
Tema TEMA.3.9
Senast uppdaterad: 2020-02-06
Tema

Fler samarbeten

NonHazCity – kemikaliesmarta städer runt Östersjön

NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Analyser av avloppsvatten och informationskampanjer är exempel på åtgärder inom projektet som ska leda till att mängderna skadliga ämnen till havet ska minskas.

Projekt ska hitta metoder att övervaka miljögifter

Vilka miljögifter är det som påverkar människors hälsa, och hur kan vi bäst följa upp hur mycket hälsofarliga kemikalier vi utsätts för? Stockholms stad har inlett ett projekt där forskare ska ta fram sätt att hitta indikatorer för stadens kemikaliearbete.