Miljögifter

Utsläppen av många kända miljögifter har minskat i Stockholm. Men trots det finns höga och i många fall mycket höga halter av många miljögifter i miljön. För flera ämnen överskrids miljökvalitetsnormer och gränsvärden. Det beror bland annat på att ämnen som har släppts ut bryts ner mycket långsamt, att ämnen sprids från förorenade områden i staden och att de tillförs via långväga transport. Samhällets användning av kemikalier ökar mycket snabbt vilket gör att nya, dåligt undersökta ämnen tillförs.

Här presenteras information om de lokala fokusämnena som finns med i Stockholms kemikalieplan, samt om PCB och PAH eftersom halterna fortfarande är förhöjda för dessa vilket gör det viktigt att följa utvecklingen.

Tema TEMA.6
Senast uppdaterad: 2021-02-11
Kontakt

Dokument

Attityder till farliga kemiska ämnen i varor

Undersökningen handlar om olika gruppers attityder till farliga kemiska ämnen i varor, vem/vilka som har ansvar för att minska dessa, det egna ansvaret, oro, vilken kunskap man har, hur man vill ha information samt vad man kan göra själv för att minska farliga kemiska ämnen i varor.

Artiklar

NonHazCity – kemikaliesmarta städer runt Östersjön

Under 2019 avslutades EU-projektet NonHazCity som Stockholms stad var huvudpartner för. Syftet har varit att sprida kunskap om farliga ämnen och vad kommuner, företag och enskilda kan göra för att minska utsläpp och exponering.