Miljögifter

Utsläppen av många kända miljögifter har minskat i Stockholm. Men trots det finns höga och i många fall mycket höga halter av många miljögifter i miljön. För flera ämnen överskrids miljökvalitetsnormer och gränsvärden. Det beror bland annat på att ämnen som har släppts ut bryts ner mycket långsamt, att ämnen sprids från förorenade områden i staden och att de tillförs via långväga transport. Samhällets användning av kemikalier ökar mycket snabbt vilket gör att nya, dåligt undersökta ämnen tillförs.

Här presenteras information om de lokala fokusämnena som finns med i Stockholms kemikalieplan, samt om PCB och PAH eftersom halterna fortfarande är förhöjda för dessa vilket gör det viktigt att följa utvecklingen.

Tema TEMA.6
Senast uppdaterad: 2020-03-25
Kontakt

Dokument

Attityder till farliga kemiska ämnen i varor

Undersökningen handlar om olika gruppers attityder till farliga kemiska ämnen i varor, vem/vilka som har ansvar för att minska dessa, det egna ansvaret, oro, vilken kunskap man har, hur man vill ha information samt vad man kan göra själv för att minska farliga kemiska ämnen i varor.

Artiklar

NonHazCity – kemikaliesmarta städer runt Östersjön

NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Analyser av avloppsvatten och informationskampanjer är exempel på åtgärder inom projektet som ska leda till att mängderna skadliga ämnen till havet ska minskas.

Projekt ska hitta metoder att övervaka miljögifter

Vilka miljögifter är det som påverkar människors hälsa, och hur kan vi bäst följa upp hur mycket hälsofarliga kemikalier vi utsätts för? Stockholms stad har inlett ett projekt där forskare ska ta fram sätt att hitta indikatorer för stadens kemikaliearbete.