Boendemiljö och hälsa


Fridhemsgatan. Foto: Jon Flobrant

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra. Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus.

Trots att våra bostäder idag har en hög standard har hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön blivit ett stort problem. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Tema

Buller

TemaTEMA.5.1 Buller är en av de miljöstörningar som dagligen drabbar flest stockholmare. De dominerande bullerkällorna i Stockholm är de större statliga och kommunala vägarna, järnvägstrafik och flygtrafiken vid Bromma flygplats. Detta i kombination med att staden succesivt förtätas innebär att många utsätts för buller.

Radon

TemaTEMA.5.3 Radon innebär en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och lokaler är så låg som möjligt.

Luftkvalitet inomhus

TemaTEMA.5.2 God ventilation i våra bostäder är viktigt för vår hälsa. Många fastigheter, särskilt de med typen självdrag klarar inte normerna för ventilation.

Invånarna om boendemiljön

TemaTEMA.5.4 Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig, denna andel har ökat sedan 2013. Mest missnöjda är de som bor i kommunal hyresrätt. Åtta procent av stockholmarna anser att luftkvaliteten utanför bostaden är dålig. När det gäller buller så upplevs vägtrafiken som det största problemet.
Tema TEMA.5
Senast uppdaterad: 2021-01-29