Bostad och hälsa


Fridhemsgatan. Foto: Jon Flobrant

Buller Radon Hälsobesvär

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra. Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus.

Trots att våra bostäder idag har en hög standard har hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön blivit ett stort problem. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Fakta om miljön

Buller

Delområde TEMA.5.1 Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer. I samverkan med andra belastningsfaktorer påverkas människors hälsa på en rad olika sätt t.ex. stress, sömn- och koncentrationssvårigheter och rubbad hjärtrytm.

Radon

Delområde TEMA.5.3 Radon är den största källan till joniserande strålning. I staden finns många fastigheter med förhöjda radongashalter. Andelen hus med blåbetong är relativt hög.

Invånarna om boendemiljön

Delområde TEMA.5.4 Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig, denna andel har ökat sedan 2013. Mest missnöjda är de som bor i kommunal hyresrätt. Åtta procent av stockholmarna anser att luftkvaliteten utanför bostaden är dålig. När det gäller buller så upplevs vägtrafiken som det största problemet.

Miljögifter

Delområde TEMA.5.5 Kemikalier finns i produkter och byggmaterial i våra hem och på våra arbetsplatser. Vissa kemikalier i vår omgivning kan tas upp och lagras i kroppen till exempel via inandning av partiklar och damm. Vi utsätts också för kemikalier via maten vi äter.
Huvudområde TEMA.5
Senast uppdaterad: 2017-12-20

Dokument

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus?

- Fältstudie
Rapport 2: Resultat från en fältstudie. Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet.
En rapport från Karolinska Institutet, Miljöförvaltningen,
Uppsala Universitet och White arkitekter