Luft

Luftmätstation på tak
Foto: Johan Pontén Luften i Stockholm har blivit mycket bättre under de senaste årtiondena. De flesta stockholmare har bra luftkvalitet vid sina bostäder. Men trots förbättrad luftkvalitet klaras inte alla miljökvalitetsnormer. Det största problemet är höga halter av partiklar och kvävedioxid vid de mest trafikerade gatorna.

Tema

Kvävedioxid

TemaTEMA.2.1 Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids längs flertalet innerstadsgator samt längs med hårt trafikerade infarts- och kringfartsleder.

Partiklar

TemaTEMA.2.2 Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend. Sedan 2014 klaras miljökvalitetsnormerna i Stockholms innerstad.

Marknära ozon

TemaTEMA.2.9 Miljökvalitetsnormen för ozon överskrids vissa år. Transport från andra länder är den främsta källan.

Kolmonoxid

TemaTEMA.2.3 Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Halterna av kolmonoxid har minskat kraftigt sedan 1990.

Svaveldioxid

TemaTEMA.2.4 Halterna är låga och miljökvalitetsnormer och nationella miljömål uppfylls i Stockholm.

Övriga luftföroreningar

TemaTEMA.2.11 Utöver de luftföroreningar som mäts kontinuerligt i Stockholm är även bensen, bly arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren reglerade i Luftkvalitetsförordningen. Halterna av dessa ämnen är långt under gällande miljökvalitetsnormer och mäts därmed inte varje år.

Metaller i mossa

TemaTEMA.2.10 Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analyserna visar att halterna sjunker. Avvikande är halten av koppar.

Aktuellt

Stockholms luftkvalitet allt bättre

Luftkvaliteten i Stockholm fortsätter att bli bättre. I stadens årliga rapport Luften i Stockholm presenteras mätdata för 2017, och den långsiktiga trenden är att luftkvaliteten i Stockholm har blivit mycket bättre. Skärpta avgaskrav, utbyggnad av fjärrvärme, fler miljöbilar, trängselskatt, och dubbdäcksförbud är några bidragande orsaker.
Tema TEMA.2
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Kontakt

Dokument

Luften i Stockholm 2017

I rapporten redovisas senaste årets resultat från mätningar av luftföroreningar i Stockholm.

Länkar