Kvävedioxid

Biltrafik
Foto: Mats Bäcker
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids längs flertalet innerstadsgator samt längs med hårt trafikerade infarts- och kringfartsleder.

Trenden för luftens kvävedioxidhalt var positiv under 1990-talet, men under senare år har haltminskningen i stort sett stannat upp.

Kvävedioxid bildas vid förbränning. De största utsläppskällorna i Stockholm är fordonstrafiken och energiproduktionen. Exponering för kvävedioxid kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär, risk för luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer.

År 1999 infördes svenska miljökvalitetsnormer för halten av kvävedioxid i utomhusluften. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. En norm anses vara överträdd om minst ett av normvärdena överskrids. För kvävedioxid är normen för dygn svårast att klara.

Riksdagen här även beslutat om delmål för kvävedioxid inom det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Indikatorer

Tema TEMA.2.1
Senast uppdaterad: 2019-10-09
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema