Stockholmarna och miljön

Här redovisas några övergripande indikatorer om Stockholmarnas miljöintresse, kunskaper och miljövanor. Uppgifterna kommer från medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, som miljöförvaltningen genomför vart tredje år.

Fakta om miljön

Invånarna om miljön

TemaTEMA.10.1 En klar majoritet av stockholmarna anser att miljön i Stockholm är bra. Enligt stockholmarna är de största miljöproblemen ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder, växthusgasutsläpp som påverkar klimatet samt kemikalieutsläpp och miljögifter.

Miljöintresse, oro och kunskaper

TemaTEMA.10.2 Under flera år har en stigande oro för ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder kunnat noteras i medborgarenkäterna. Även 2016 är det dessa miljöproblem som invånarna uppfattar som de absolut största. Även kemikalieutsläpp och gifter i miljön anses vara stora problem, trots att andelen som uppger detta alternativ minskat.

Betydelsen av det egna miljöbeteendet

TemaTEMA.10.3 Tre av fyra stockholmare uppgav i 2013 års medborgarenkät att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte. Över 80 procent tyckte att det är viktigt att resa miljövänligt. Dessa frågor ställdes inte i 2016 års enkät, de planeras att ingå i nästa enkät 2019.

Miljömedveten konsumtion

TemaTEMA.10.4 Stockholmarna har blivit mer miljömedvetna och det visar sig i deras inköp. Andelen som köper ekologisk mat ökar, liksom att fler köper miljö- eller Fairtrademärkta produkter. Andelen som oftast äter vegetariskt ökar också stadigt.
Tema TEMA.10
Senast uppdaterad: 2019-10-30
Kontakt

Medborgarenkät

Enkät om miljö och miljövanor i Stockholm

Vart tredje år genomför Miljöförvaltningen en enkätundersökning om miljö och miljövanor i Stockholm. Den ger svar på hur stockholmarnas attityder, kunskaper och vanor kring miljön ser ut och förändras över tiden. Den senaste enkäten genomfördes hösten 2016.

Länkar