Radon

Radon är den största källan till joniserande strålning. I staden finns många fastigheter med förhöjda radongashalter. Andelen hus med blåbetong är relativt hög.
Under perioden 1998-2002 mättes radonhalten i nära 40 procent av stadens småhus. Av dessa hade 45 procent radonhalter över riktvärdet (200 Bq). När det gäller flerbostadshus har ca 60 procent kontrollerats. 8 procent av dessa har radonhalter över riktvärdet. Radon kan komma från marken eller från byggnadsmaterial.

Indikatorer

Tema TEMA.5.3
Senast uppdaterad: 2018-09-12