Förskolor och skolor med radon under riktvärdet

Indikatorn avser samtliga förskolor och skolor i Stockholms stad. I miljöförvaltningens register finns cirka 360 grund- och gymnasieskolor. SISAB är fastighetsägare till ca 190 av dessa. Cirka 1050 förskolor finns registrerade hos miljöförvaltningen. SISAB är fastighetsägare och förvaltare till ca 400 av dessa.
Andel förskolor och skolor som har radonhalt under 200 Bq/m3
Datakälla: Miljöförvaltningen, SISAB

Kommentar

2015 är 78 procent av stadens skolor och förskolor uppmätta och klarar gränsvärdet, vilket är en ökning från föregående år. 310 skolor och förskolor återstår därmed att mätas och eventuellt åtgärdas.

Målet att alla skolor och förskolor i Stockholm skulle vara kontrollerade avseende radon och ha halter under riktvärdet 200 Bq/m3 nåddes inte under år 2015. Riktad tillsyn behöver fortsätta bedrivas så att de verksamheter som ännu inte kontrollerat radon utför mätningar. I de fall förhöjda halter påträffas så ställs krav på att vidta åtgärder samt att efter utförd kontrollmätning rapportera till miljöförvaltningen.

Indikator TEMA.5.3.1
Senast uppdaterad: 2016-03-24
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Tema